Islám

Ve jménu Boha Milosrdného, Slitovného

Chvála Bohu, Pánu lidstva veškerého. Nechť Bůh požehná Muhammadovi, nejvznešenějšímu z lidstva a nechť ho pozdraví, neboť byl seslán, aby vedl lid.

 

Bůh je můj Pán

Muhammad je můj prorok

Korán je moje kniha

Islám je moje víra a Kába je moje qibla

 

Súra otevírající Korán – Fátiha

 

Ve jménu Boha, Milosrdného, Slitovného

Chvála Bohu, Pánu lidstva veškerého, Milosrdnému, Slitovnému, Vládci dne soudného.

Tebe uctíváme a Tebe o pomoc žádáme. Veď nás stezkou přímou, stezkou těch, jež zahrnul jsi milostí svou, ne těch, na něž jsi rozhněván, ani těch, kdo v bludu jsou.

 

CO JE ISLÁM

Islám je světové náboženství, věčné poselství seslané celému lidstvu, niterná víra, zvěstovaná prorokem Muhammadem, jenž ji hlásal veškerému lidstvu, aby ho vyvedl z temnot ke světlu, a jímž Bůh pravil ve svatém Koránu:,, Náboženstvím jediným u Boha jest věru ISLÁM,,! Řekl rovněž:,, Dnešního dne jsem pro vás dovršil vaše náboženství a naplnil nad vámi své dobrodiní a zalíbilo se mi dát vám Islám jako náboženství,,.

Je to víra v jedinečnost Boží, víra v poselství proroka Muhammada všemu lidstvu. Bůh pravil:,, Neposlali jsme tě leč jako znamení milosrdenství pro lidstvo veškeré,,.

TATO VÍRA

 1. Nenutí nikoho, aby jí vyznával, neboť svatý Korán praví:,, Nebudiž žádného donucování v náboženství,,. Tak zní v poselství, adresované veškerému lidstvu. A navíc, ve vztahu k věřícím v Písma svatá, nabádá všechny muslimy, aby k nim projevovali přátelskost a laskavost. Bůh totiž pravil ve svatém Koránu:,, Nepři se s vlastníky Písma, leda způsobem nejvhodnějším,,.
 2. Víra v Islám je jen tehdy naplněna, věří-li věřící ve všechny proroky a zvěstovatele. Bůh pravil ve svatém Koránu:.. Uvěřil posel v to, co od Pána jeho u bylo sesláno, a uvěřili všichni věřící v Boha a anděly jeho i Písma jeho i posly Jeho – a My nečiníme rozdílu mezi nimi,,. Slám nezavrhuje ani nenapadá žádné náboženství z těch, která mu předcházela, neboť všechna pochází od Boha a Islám je jejich pokračováním. Bůh pravil ve svatém Koránu:,, On vám uzákonil jako náboženství to, co kdysi uložil Noemu a to, co jsme vnukli tobě a co jsme uložili Abrahamovi, Mojžíšovi a Ježíšovi. Dodržujte náboženské úkoly a nerozštěpujte se v nich!,,
 3. V tomto náboženství není prostředníka mezi Bohem,Stvořitelem vesmíru a mezi člověkem. Bůh o tom ve svatém Koránu pravil:,,Buďte Mne pamětlivi a já budu pamětliv Vás, děkujte mi a buďte mi vděční.,,
 4. To, co si Duše sama vyvolí, v co uvěří a jaké učení přijme, aby se od něj neodvrátila pro učení jiné, je v podstatě lidské Duši nejbližší. Takto praví Bůh ve svatém Koránu:,, Obrať svou tvář k náboženství tak, jako člověk Bohu oddaný. Toto je přirozenost Bohem stanovaná, podle níž lidi stvořil.,,
 5. Vyzývá k čestnosti, spravedlnosti a milosrdenství. Bůh pravil ve svatém Koránu:,,Bůh zajisté přikazuje spravedlnost a dobré skutky.,,
 6. Upravuje vztah člověka k Bohu a rovněž vztah člověka k jeho bratru bližnímu:,, Lidé, věru jsme vás stvořili z muže a ženy a učinili jsme z vás národy a kmeny, aby jste se vzájemně poznali. Avšak nejvznešenější před Bohem je ten, kdo je nejbohabojnější – a Bůh je vševědoucí a dobře zpravený.,,

PŘIJETÍ ISLÁMU

Je-li člověk přesvědčen o pravdivosti této víry a přeje-li si ji přijmout, je pouze potřeba, aby tuto víru nosil v srdci svém a poté co se celý omyje, pronesl vyznání:

,,Ašhadu an la ilaha illa-l-lah wa ašhadu annaMuhammadan rasula-llah,,

Česky:

,,Vyznávám, že není Boha kromě Boha a vyznávám, že Muhammad je posel Boží ,,

 Tím se člověk stane muslimem. Tato věta se v Islámu nazývá též ,,dvojím svědectvím,,. Jejím smyslem je, že Bůh je jediný a jedinečný, že je stvořitelem všehomíra, že koná, jak sám uzná, Muhammad ibn Abdullah je prorokem Božím, jehož Bůh seslal všemu lidstvu jakopečeť svých proroků s poselstvím víry v Boha, v Jeho anděly, Jeho knihy, Jeho zvěstovatele a v soudný den.

PILÍŘE ISLÁMU

 1. Vyznání víry. Zní takto:,,Vyznávám, že není Boha kromě Boha a vyznávám, že Muhammad je prorokem Božím.:
 2. Modlitba. Modlit se k Bohu způsobem, pro muslimy charakteristickým. Bůh uložil muslimům a muslimkám, aby se modlili pětkrát denně.
 3. Almužna. Každý majetný muslim musí odevzdat určitou část svého majetku chudým, potřebným a bojovníkům na stezce Boží.
 4. Půst. Zdržovat se jídla a pití, ukájení pohlavního pudu během dne, tedy od úsvitu do západu slunce, každý rok během celého měsíce ramadánu.
 5. Svatá pouť. Navštívit Boží svatyni ve svatém městě Islámu a vykonat tam v určených dnech roku obřad poutě. Tuto povinnost musí splnit každý dospělý muslim, který je toho schopen alespoň jednou za život.

                                    ————————————————————————————–

Postupně budeme přidávat další zásadní informace o islámu a vše co se islámu týče.

Je mnoho informací o Islámu a v nynější pohnuté době pokud někdo z vás má zájem o islám je dobré navštívit některou z mešit a tam oslovit představeného, že máte zájem o islám. Zcela určitě vám vyjdou vstříc.

 

PŘEHLED A HLAVNÍ ZÁSADY DENNÍ MODLITBY

 

RANNÍ MODLITBA

FADŽR sunna – 2 rakaa (cykly) – recituje se v duchu

                                 Jinak je stejná jako povinná.

fard – (povinná) – 2 rakaa – v každém ze dvou cyklů súra Al Fátiha a krátká súra (úryvek) z Koránu, nakonec celý Tašahud. Korán se recituje nahlas.

 

POLEDNÍ MODLITBA

ZUHR sunna – 4 (2) rakaa – vypadá stejně jako fard

fard – 4 rakaa – v prvních dvou se recituje Al Fátiha a krátká súra (v duchu, může s pohybovat s rty), následuje první část tašahudu a poté 3. a 4 . rakaa, kdy se recituje jen Al Fátiha (v duchu). Nakonec celý tašahud

sunna – 2rakaa

 

ODPOLEDNÍ MODLITBA

ASR sunna 4 (2) rakaa

fard – 4 rakaa – stejné jako fard zuhr

 

MODLITBA ZÁPADU SLUNCE

MAGHRIB

fard – 3 rakaa – V prvních dvou se polohlasitě recituje Al Fátiha a krátká súra z Koránu, následuje první část Tašahudu a pak  3. rakaa, kdy se recituje jen Al Fátiha (v duchu). Nakonec celý tašahud.

sunna – 2 rakaa

 

VEČERNÍ MODLITBA

IŠÁ

fard – 4 rakaa – v prvních dvou se polohlasně recituje Al Fátiha a krátká súra z Koránu, následuje první část tašahudu, pak 3. a 4. rakaa, kdy se recituje jen Al

Fátiha (v duchu). Nakonec celý tašahud.

sunna – 2 rakaa

witr – 3 rakaa

 

 • K modlitbě musí být člověk očištěn (částečná očista – wudú, celková – ghusl. Obě platí pro více modliteb, pokud čistota není porušena. Není-li dostatek vody, dělá se náhradní očista: tajamum – musí se opakovatpro každou modlitbu)
 • Čistota oděvu a místa modlitby
 • Požadované zakrytí těla – muži mezi pupkem a koleny
 • Postavení směrem ke Kaabě v Mekce (pokud směr můžeme určit)
 • Úmysl: v duchu si uvědomit, že se jdu modlit a jakou modlitbu

 

Povolené úlevy: při cestování na větší vzdálenosti (asi nad 80km) je povoleno modlit se   polední a odpolední modlitbu kdykoliv v čase pro zuhr a ast, hned po sobě a „zkráceně“ – tzn. Každá z nich má jen 2 rakaa. Stejně tak se může na cestách modlit maghrib a išá spolu v čase po západu slunce i v čase pro večerní modlitbu. Zkracuje se ej večerní modlitba (išá) ze 4 na 2 rakaa, maghrib zůstává 3 rakaa.

Nemocný člověk, který nemůže vykonávat všechny pohyby, se může modlit tak, jak mu zdravotní stav umožňuje – např. v sedě nebo i v leže.¨

 

Při očistě před modlitbou (wudú) se akceptuje i následující úleva:

Člověk provede celé wudú, na čisté nohy si obleče hned ponožky. Pokud potom wudú poruší a dělá je znovu na další modlitbu, nemusí sundávat ponožky a umývat si nohy, jen vlhkými prsty symbolicky přetřít po nártu na obou nohách. Arabsky se tomu říká „chuf“. Je platné (může se uplatnit) až po dobu 24 hodin po umytí nohou (pokud si nesundáme ponožky), když člověk cestuje, platí až 3 dny.

 

Pokud člověk nemůže vykonat modlitbu ve stanoveném čase nebo zapomene, musí modlitbu fard nahradit.

 

Pokračováním užívání této stránky souhlasíte s použitím cookies. více informací

Nastavení cookie na tomto webu je nastaveno pro "povoleno cookies", aby vám poskytlo nejlepší možné prohlížení stránek. Pokud budete nadále používat tento web bez změny nastavení cookie nebo klepnete na tlačítko "Souhlasím" souhlasíte s podmínkami použití cookie.

Zavřít